Тендери
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю послуг із субтитрування фільмів для 21 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 31 травня по 9 червня 2024 року.
English version below

Пропозиції слід подати до 18:00 17 травня 2024 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа необхідно вказати «Тендер на закупівлю послуг із субтитрування фільмів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи, заповнені українською та англійською мовами:
· тендерна пропозиція відповідно до технічного завдання (завантажити тут);
· інформація про учасника/-цю тендеру (завантажити тут).
· лист-підтвердження, що кандидат/-ка не перебуває в ситуації виключення*.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори з учасниками/-цями тендеру чи попросити їх надати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до кінця робочого дня 17 травня 2024 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/-ої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічній специфікації та є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

*Кандидат/-ка чи учасник/-ця тендеру не буде допускатися до процедури закупівлі, якщо:
1) він є банкрутом, підпадає під процедуру неплатоспроможності або ліквідації, його активами управляє ліквідатор або суд, він уклав угоду з кредиторами, його господарська діяльність призупинена або він перебуває в будь-якій аналогічній ситуації, що випливає з аналогічної процедури, передбаченої національним законодавством або нормативно-правовими актами;
2) остаточним судовим вироком або остаточним адміністративним рішенням було встановлено, що кандидат/учасник конкурсу винен у вчиненні серйозного професійного проступку шляхом порушення чинного законодавства або нормативних актів чи етичних стандартів професії, до якої належить кандидат/учасник конкурсу, або шляхом вчинення будь-якої протиправної поведінки, яка впливає на його професійну репутацію, якщо така поведінка свідчить про зловмисний намір або грубу недбалість, включаючи, зокрема, будь-яку з наведених нижче дій:
i) навмисне або з необережності спотворення інформації, необхідної для перевірки відсутності підстав для виключення або відповідності критеріям відбору, або при виконанні контракту;
ii) укладення угод з іншими суб'єктами господарювання з метою спотворення конкуренції;
iii) порушення прав інтелектуальної власності;
iv) намагання вплинути на процес прийняття рішень Замовником (договірною стороною) під час процедури закупівлі; або
v) намагання отримати конфіденційну інформацію, яка може надати йому неправомірні переваги у процедурі закупівлі;
3) остаточним судовим рішенням або остаточним адміністративним рішенням встановлено, що кандидат тендеру порушує свої зобов'язання щодо сплати податків або внесків на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства;
4) остаточним судовим рішенням встановлено, що кандидат/учасник або особи, які мають повноваження представляти їх або контролювати прийняття ними рішень, винні у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні грошей, фінансуванні тероризму, використанні дитячої праці (або будь-яких інших формах торгівлі людьми) або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди інтересам Громадській організації "Докудейз", Україні, Швеції або Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (Sida);
5) учасник тендеру продемонстрував значні недоліки у виконанні основних зобов'язань при виконанні контракту, що фінансується Sida або Громадською організацією "Докудейз", що призвело до дострокового розірвання юридичного зобов'язання або до застосування неустойки чи інших договірних санкцій, або що було виявлено в результаті перевірок, аудитів чи розслідувань; або
6) кандидат/учасник, їхня дочірня компанія, інша компанія, що належить до тієї ж групи компаній, що й кандидат/учасник, партнер по консорціуму або інша афілійована особа кандидата/учасника перебувають у переліку обмежувальних заходів України чи ЄС. Переліки осіб, груп, організацій, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, опубліковані на сайті: www.sanctionsmap.eu.

Кандидат(к)и або учасники/-ці тендеру повинні листом засвідчити у своїх тендерних пропозиціях, що вони не перебувають у жодній з перелічених вище ситуацій.

Кількість кандидатів/-ок, яким буде запропоновано подати тендерні пропозиції: 4.

Строк дії тендерної пропозиції: 30 днів з моменту публікації.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 6712
[email protected]

___

NGO Docudays is announcing a tender for the purchase of film subtitling services for the 21st Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival, taking place from May 31 to June 9, 2024.

Proposals must be submitted by 18:00 on May 17, 2024, to the email address [email protected]. Please indicate 'Tender for the Purchase of Film Subtitling Services' in the subject line.

For any questions or clarifications regarding the submission of the tender proposal, please send them in writing to [email protected].

To submit a proposal, the following documents are required in Ukrainian and English:
· Tender proposal in accordance with the terms of reference (download here)
· Information about the tenderer (download here)
· A letter confirming that the candidate is not in an exclusion situation*

Prices should be indicated in an all-inclusive format, with the price offer being a fixed price in UAH.

The Employer reserves the right to negotiate with the tenderers or request clarifications before determining the winner. The winner of the tender will be determined by the end of the working day on May 17, 2024.

The winner will be the tenderer whose offer complies with the instructions in the tender announcement, technical specifications, and is the most favourable for the buyer in terms of cost and quality of services.

*A candidate or tenderer will not be allowed to participate in the procurement procedure if:

1) it is bankrupt, subject to insolvency or liquidation proceedings, its assets are managed by a liquidator or court, it has entered into an agreement with creditors, its business activity is suspended, or it is in any similar situation arising from a similar procedure provided for by national legislation or regulations;
2) a final court verdict or final administrative decision has established that the candidate/participant is guilty of committing serious professional misconduct by violating applicable laws or regulations or ethical standards of the profession to which the candidate/participant belongs, or by committing any unlawful conduct that affects his/her professional reputation, if such conduct indicates malicious intent or gross negligence, including, in particular, any of the following actions:
i) intentionally or recklessly misrepresenting information necessary to verify the absence of grounds for exclusion or compliance with the selection criteria, or in the performance of a contract;
ii) entering into agreements with other business entities to distort competition;
iii) infringement of intellectual property rights;
iv) attempts to influence the decision-making process of the Procuring Entity (contracting party) during the procurement procedure; or
v) attempts to obtain confidential information that may give it an undue advantage in the procurement procedure;
3) a final court decision or a final administrative decision establishes that the tenderer violates its obligations to pay taxes or social insurance contributions in accordance with applicable law;
4) a final court decision establishes that the candidate/participant or persons authorized to represent them or control their decision-making are guilty of fraud, corruption, participation in a criminal organization, money laundering, terrorist financing, child labour (or any other form of human trafficking), or any other illegal activity that is detrimental to the interests of the NGO Docudays, Ukraine, Sweden, or the Swedish International Development Agency (Sida);
5) the tenderer has demonstrated significant deficiencies in the fulfilment of key obligations in the performance of a contract funded by Sida or the NGO Docudays, resulting in early termination of a legal obligation or the application of penalties or other contractual sanctions, or which has been revealed as a result of inspections, audits, or investigations; or
6) the candidate/participant, their subsidiary, another company belonging to the same group of companies as the candidate/participant, consortium partner or other affiliate of the candidate/participant is on the list of restrictive measures of Ukraine or the EU. Lists of persons, groups, organizations subject to EU restrictive measures are published on the website: www.sanctionsmap.eu.

In their tender proposals, candidates or tenderers must certify by letter that they are not in any of the above situations.

Number of candidates who will be invited to submit bids: 4.

Tender proposal validity period: 30 days from the date of publication.

Contact for further information:
NGO Docudays UA / International Human Rights Documentary Film Festival Docudays UA
Procurement Manager: Oleksandra Piskova
+38 097 670 27 6712
[email protected]


Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок.
Пропозиції слід подати до 18:00 28 березня 2024 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа необхідно обов'язково вказати «Тендер на виробництво відеороликів». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій (завантажити за цим посиланням);
- інформація про учасника/-цю тендеру (форма для заповнення доступна тут);
- гарантійний лист, щодо допуску до процедури закупівлі*;

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ницю. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 28 березня 2024 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/-ої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості.

* Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести гарантійним листом, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]


Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів
Пропозиції слід подати до 18:00 21 березня 2024 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа необхідно зазначити «Тендер на виробництво відеороликів». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
— тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій (можна завантажити за цим посиланням);
— інформація про учасника/-цю тендеру (форма за цим посиланням);
— гарантійний лист, щодо допуску до процедури закупівлі*.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ницю. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 22 березня 2024 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/-ої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості.

* Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести гарантійним листом, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Олександра Піскова, менеджерка із закупівель
+38 097 670 27 67
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» (далі – «Організація») оголошує повторний тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит). Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок.
Аудит проводиться за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. Проведення аудиторської перевірки має розпочатися 1 квітня 2024 року. Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше 24 травня 2024 року.

Пропозиції слід подати до 15:00 28 лютого 2024 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібна тендерна пропозиція відповідно до технічного завдання (завантажити за цим посиланням)
;

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути обрахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 28 лютого 2024 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Контактна інформація:
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, надсилайте в письмовій формі за електронною адресою: [email protected] на ім'я Едуарда Момотка, Фінансового директора ГО «Докудейз»
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення Навчальної Школи для модераторів/-ок Мережі DOCU/КЛУБ (проживання, харчування, конференц-зали), що відбудеться з 28-го березня по 31 березня 2024 року включно.
Пропозиції слід подати до 18:00 29 лютого 2024 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «Тендерна забезпечення проведення Навчальної Школи для модераторів/-ок Мережі DOCU/КЛУБ». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій (завантажити за цим посиланням);
- інформація про учасника/-цю тендеру;
- гарантійний лист, щодо допуску до процедури закупівлі*;

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ницю. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 4 березня 2024 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості.

* Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести гарантійним листом, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» (далі – «Організація») оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит).
Аудит проводиться за період з 01.01.2023 по 29.02.2024.
Проведення аудиторської перевірки має розпочатися 1 квітня 2024 року.
Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше 24 травня 2024 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 22 лютого 2024 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]
Для подання пропозиції потрібна тендерна пропозиція відповідно до технічного завдання (завантажити за цим посиланням)
;

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути обрахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 23 лютого 2024 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Контактна інформація:
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, надсилайте в письмовій формі за електронною адресою: [email protected] на ім'я Едуарда Момотка, Фінансового директора ГО «Докудейз».

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на замовлення послуги аудиторської компанії для проведення проєктної аудиторської перевірки.
Тендер проводиться на замовлення послуг зовнішнього аудиту з метою проведення аудиторської перевірки згідно вимог технічного завдання (TOR) для створення звіту незалежного/-ої аудитора/-ки з надання впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної звітності по реалізації проєкту № 81077793 від Посольства Швейцарії в Україні.

1. Цілі та технічне завдання для аудиту. Бюджет проєкту та термін дії.
1.1. Технічне завдання (TOR) (завантажити тут).
1.2. Терміни проведення аудиту: з 26 лютого 2024 по 1 квітня 2024 року.
1.3. Бюджет проєкту 5 904 865, 22 грн.
1.4. Термін дії проєкту — з 1.05.2023 по 7.02.2024 р.
1.5. Гранична вартість послуг із аудиторської перевірки — до 140 000 гривень.

2. Терміни надання та розгляду комерційної пропозиції.
2.1. Комерційні пропозиції з відповідно технічного завдання необхідно надіслати до 18:00 години 29 січня 2024 року на електронну адресу [email protected]. Для подання пропозиції також необхідно заповнити інформацію про учасника/-цю тендеру (завантажити тут).
2.2. Рішення Тендерного комітету буде прийнято до 1 лютого 2024 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені всі учасники/-ці, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.
2.3. Проведення аудиторської перевірки має розпочатися 26 лютого 2024 року.
2.4. Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше 1 квітня 2024 року.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю;
 6. Вони мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

3. Контактна інформація.
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
Фінансовий менеджер Шелухін Павло
+38 050 830 60 54
[email protected]

Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, будь ласка, надсилайте в письмовій формі на електронну адресу [email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю проектора Epson EH-LS800B (V11HA90140)
/-Пропозиції слід подати до 18:00 27 грудня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «На закупівлю проектора Epson EH-LS800B (V11HA90140)». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій (доступні за цим посиланням);
- інформація про учасника/-цю тендеру (завантажити тут);

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано» включно з доставкою на умовах DPU (Інкотермс 2020), місце постачання та розвантаження: м.Київ, вул. Мала Житомирська 10, оф.11.

Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 28 грудня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця/-чині з погляду вартості, якості товару та терміну постачання.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Кандитат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67


Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю технічного обладнання
Пропозиції слід подати до 18:00 19 грудня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «На закупку технічного обладнання». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

 • тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій (завантажити тут);
 • інформація про учасника тендеру (завантажити тут);
Ціни слід зазначати у форматі «все враховано» включно з доставкою на умовах DPU (Інкотермс 2020), місце постачання та розвантаження: м.Київ, вул. Мала Житомирська 10, оф.11.

Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 20 грудня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця/-чині з погляду вартості, якості товару та терміну постачання.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:

 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Кандитат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]


Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення заходу із стратегічної зустрічі і тренінгу команди ГО «Докудейз» зі сталого розвитку організації (проїзд, проживання, харчування та надання конференц-зали), що відбудеться з 19 грудня до 23 грудня 2023 року включно.
Пропозиції слід подати до 18:00 7 грудня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «На забезпечення проведення заходу із стратегічної зустрічі та тренінгу команди ГО «Докудейз». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібно заповнити та надіслати такі документи:
Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 8 грудня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця/-чині з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на залучення фахівця/-чині для надання послуг UX-дизайнера/-ки із загальним обсягом робіт до 400 годин (у межах проєкту «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України»).
Пропозиції слід подати до 29 вересня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа необхідно обов'язково вказати «Тендер на залучення фахівця/-чині для надання послуг UX-дизайнера/-ки». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібно надіслати короткий виклад своєї професійної діяльності (резюме) відповідно до специфікації
(завантажити тут). Також слід зазначити бажаний рівень гонорару за годину. Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 2 жовтня 2023 року.
Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для Замовника з огляду на
вартість і якість послуг.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]


Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на залучення фахівця/-чині для надання послуг підтримки користувачів/-ок Архіву терміном до 4 місяців (у межах проєкту «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України»).
Пропозиції слід подати до 29 вересня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа необхідно обов'язково вказати «Тендер на залучення фахівця/-чині для надання послуги підтримки користувачів/-ок Архіву».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції необхідно надіслати короткий виклад своєї професійної діяльності (резюме) відповідно до специфікації
(завантажити тут);

Також слід зазначити бажаний рівень гонорару за місяць. Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 2 жовтня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для Замовника з огляду на вартість та якість послуг.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на залучення фахівця/-чині для надання послуг координатора/-ки партнерств терміном до 6 місяців (у межах проєкту «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України»).
Пропозиції слід подати до 29 вересня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа необхідно обов'язково вказати «Тендер на залучення фахівця для надання послуг координатора/-ки партнерств».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції необхідно надіслати короткий виклад своєї професійної діяльності (резюме) відповідно до специфікації (завантажити тут).

Також слід зазначати бажаний рівень гонорару за місяць. Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях. Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 2 жовтня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для Замовника з огляду на вартість та якість послуг.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення заходу стратегічного планування ГО «Докудейз» з 15 серпня до 17 серпня 2023 року включно (проживання, харчування та надання конференц-зали).
Пропозиції слід подати до 18:00 4 серпня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «Тендер на забезпечення проведення заходу стратегічного планування». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій (завантажити тут);
· інформація про учасника/-цю тендеру (завантажити тут).

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 7 серпня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю;
 6. Вони мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.
Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення семінару для регіональних координаторів/-ок Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 18 серпня до 20 серпня 2023 року включно (проживання, харчування, конференц-зала)
7Пропозиції слід подати до 18:00 4 серпня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «Тендер на забезпечення проведення семінару для регіональних координаторів/-ок».
Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].
Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій (завантажити тут);
· інформація про учасника/-цю тендеру (завантажити тут).

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 7 серпня 2023 року. Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю;
 6. Вони мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.
Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки (УКФ)
Шукаємо аудиторську компанію з метою проведення аудиторської перевірки для створення звіту незалежного/-ої аудитора/-ки з надання впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної звітності про реалізацію проєкту вимогам Українського культурного фонду згідно з Договором про надання гранту №5RCA11-05804 від 31.05.2023 року, підписаного між ГО «Докудейз» та Українським культурним фондом.

1. Цілі та технічне завдання для аудиту. Бюджет гранту та термін дії проєкту.
1.1. Цілі та технічне завдання для аудиту, що затверджені Українським культурним фондом, за посиланням.
1.2. Бюджет проєкту – 1 278 006,00 грн.
1.3. Бюджет гранту – 690 539,00 грн.
1.4. Термін дії проєкту – 2 місяці (1 червня 2023 року – 31 липня 2023 року).
1.5. Гранична вартість послуг з аудиторської перевірки – до 70 000,0 гривень.

2. Терміни надання та розгляду комерційної пропозиції
2.1. Комерційні пропозиції з цього технічного завдання необхідно надіслати до 17:00 години 21 липня 2023 року на електронну адресу [email protected]. Для подання пропозиції також необхідно заповнити інформацію про учасника/-цю тендеру (завантажити тут).
2.2. Рішення Тендерного комітету буде прийнято до 21 липня 2023 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені всі учасники/-ці, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.
2.3. Проведення аудиторської перевірки має розпочатися орієнтовно 24 липня 2023 року.

Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше 31 липня 2023 року, та Грантодавцю (УКФ) не пізніше 31 липня 2023 року.

3. Контактна інформація
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, будь ласка, надсилайте в письмовій формі на електронну адресу [email protected] (Накай Андрій Анатолійович, заступник фінансового директора, тел. 0505155925).
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю сувенірної продукції для потреб 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 29 травня 2023 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер_на закупівлю сувенірної продукції».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]а .

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
· інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 30 травня 2023 року.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.


Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про правалюдини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на аудіодискрипцію фільмів для 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 2 червня по 8 червня 2023 року
Пропозиції слід подати до 18:00 24 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на аудіодискрипцію фільмів».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій (завантажити тут);
· інформація про учасника тендеру (завантажити тут).

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну вгривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення передвизначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 27 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.


Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про правалюдини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67

Повторний тендер на закупівлю кейтерингових послуг для проведення 20 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA який відбудеться з 2 червня по 8 червня 2023 року. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок
Пропозиції слід подати до 18:00 22 травня 2023 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати тендер «Кейтерингові послуги». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected]а

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій

- інформація про учасника/-цю тендеру

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 25 травня 2022 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 067 670 27 67
[email protected]а

Повторний тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок.
Пропозиції слід подати до 18:00 22 травня 2023 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер_виготовлення роликів». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 25 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на харчування учасників/-ниць заходів під час проведення 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 2 червня 8 червня 2023 року
Пропозиції слід подати до 18:00 19 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково потрібно вказати «тендер на харчування учасників/-ниць».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 22 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на технічну підтримку (оренду обладнання) для проведення 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 19 травня 2023 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер_технічна_підтримка». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 22 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер для надання кейтерингових послуг для 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 15 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати тендер «Кейтерингові послуги». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected]а

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
- інформація про учасника/-цю тендеру

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 18 травня 2022 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 067 670 27 67
[email protected]аГромадська організація «Докудейз» оголошує тендер на декорування локацій 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 20:00, 15 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер_декорування».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected]а

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
- інформація про учасника/-цю тендеру

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 18 травня 2022 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 067 670 27 67
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проїзду учасників/-ць 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA

Пропозиції слід подати українською мовою до 18:00 12 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер проїзд учасників».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 15 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 67
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер серед готелів міста Києва на забезпечення проживанням гостей 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, який відбудеться з 2 червня по 8 червня 2023 року.
Пропозиції слід подати до 20:00 12 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер готель».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;

- інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 15 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.

Контакт для довідок:

Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Менеджерка із закупівель Олександра Піскова

+38 097 670 27 67

[email protected]Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 15 травня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер виготовлення роликів».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною в гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено 18 травня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, пропозиція якого / якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок — остаточний і не підлягає перегляду;
3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють чи приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру мають довести, що вони не перебувають у вищенаведених ситуаціях.


Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз» / Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Менеджерка із закупівель Олександра Піскова
+38 097 670 27 6712
[email protected]


ГО «Докудейз» оголошує тендер на субтитрування фільмів для 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 2 червня по 8 червня 2023 року
Пропозиції слід подати до 18:00 20 квітня 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на субтитрування фільмів».

Усі питання та / або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій (завантажити тут);
· інформація про учасника тендеру (завантажити тут).

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має складати фіксовану ціну в гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ниці. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до кінця робочого дня 21 квітня 2023 року.

Переможцем/-ницею стане претендент/-ка, чия пропозиція відповідає інструкціям у тендерному оголошенні та технічним специфікаціям, а також є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг. Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:

 1. вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, виниклій внаслідок схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
 2. їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
 3. вони демонструють негідну професійну поведінку;
 4. вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України;
 5. вони (або особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення) отримали остаточний судовий вирок, що не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Заступник фінансового директора ГО «Докудейз»
Андрій Накай
+38 050 515 59 25
[email protected], [email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на закупівлю зарядних станцій EcoFlow DELTA 2
У межах проєкту «Docu/Help», ГО «Докудейз» оголошує повторний тендер на придбання 10 зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 відповідно до модельної специфікації.

Базові умови:
— оплата виключно в гривнях у формі безготівкового перерахунку на рахунок Виконавця;
— умови оплати: для офіційного постачальника можливий 100% авансовий платіж, для неофіційних постачальників авансовий платіж — 50%, остаточний розрахунок при передачі товару та підписання відповідної накладної
— наявність пакету базових документів суб'єкта господарювання, які підтверджують спеціалізовану діяльність та можливість здійснювати господарську діяльність (Виписка, Витяг, копія Статуту щодо підтвердження повноважень директора, копія наказу на призначення директора.

Пропозиції слід подати до 18:00 26 лютого 2023 року на електронну адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на закупівлю зарядний станцій EcoFlow DELTA 2».

Усі запитання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 28 лютого 2023 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:
(1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
(2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
(3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
(4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків, відповідно до законодавства України;
(5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» повторно оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
Громадська організація «Докудейз» (далі – «Організація») повторно оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит).

Аудит проводиться за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.
Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 14 березня 2023 року. Аудиторський звіт повинен бути наданий не пізніше 15 травня 2023 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 28 лютого 2023 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
тендерна пропозиція відповідно до технічного завдання (можна завантажити тут).

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути обрахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця/-ницю. Переможця/-ницю тендеру буде визначено до 07 березня 2023 року. Ми повідомимо Рішення Тендерного комітету всім учасникам/-цям, які вчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контактна інформація:
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, слід надсилати в письмовій формі за електронною адресою: [email protected]на ім'я Едуарда Момотка, Фінансового директора ГО «Докудейз».
Тендер на закупівлю зарядних станцій EcoFlow DELTA 2
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю зарядних станцій EcoFlow DELTA 2

У межах проєкту «Docu/Help», ГО «Докудейз» оголошує тендер на придбання 10 зарядний станцій EcoFlow DELTA 2 відповідно до модельної специфікації.

Базові умови:
 • оплата виключно в гривнях у формі безготівкового перерахунку на рахунок Виконавця;
 • умови оплати: для офіційного постачальника можливий 100% авансовий платіж, для неофіційних постачальників авансовий платіж - 50%, остаточний розрахунок при передачі товару та підписання відповідної накладної;
 • наявність пакету базових документів суб'єкта господарювання, які підтверджують спеціалізовану діяльність та можливість здійснювати господарську діяльність (Виписка, Витяг, копія Статуту щодо підтвердження повноважень директора, копія наказу на призначення директора.
Пропозиції слід подати до 19 лютого 2023 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на закупівлю зарядний станцій EcoFlow DELTA 2».

Усі запитання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 21 лютого 2023 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:
(1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
(2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
(3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
(4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків, відповідно до законодавства України;
(5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.


Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Повторний тендер на закупівлю рекордерів Zoom F2-BT для проєкту «Архів війни»
ГО «Докудейз» оголошує повторний тендер на придбання 16 рекордерів Zoom F2-BT для інтерв'юерів проєкту «Архів війни».

Пропозиції слід подати до 14 лютого 2023 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на закупівлю рекордерів Zoom F2-BT».

Усі запитання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 16 лютого 2023 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:
(1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном
розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою
підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих
питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур,
передбачених внутрішнім законодавством;
(2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним
і не підлягає перегляду;
(3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
(4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків,
відповідно до законодавства України;
(5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали
остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями,
корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
Громадська організація «Докудейз» (далі — «Організація») оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит).

Аудит проводиться за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.
Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 28 лютого 2023 року.

Аудиторський звіт повинен бути наданий не пізніше 30 квітня 2023 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 14 лютого 2023 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації». Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]
Для участі необхідно подати тендерну пропозицію відповідно до технічного завдання (завантажити за посиланням);

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути вирахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 16 лютого 2023 року.
Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, ухвалюють рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контактна інформація:

Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі за електронною адресою: [email protected]на ім'я Едуарда Момотка, Фінансового директора ГО «Докудейз».Тендер на придбання 16 рекордерів Zoom F2-BT для інтерв'юерів проєкту «Архів війни»
ГО «Докудейз» оголошує тендер на придбання 16 рекордерів Zoom F2-BT для інтерв'юерів проєкту «Архів війни».

Пропозиції слід подати до 5 лютого 2023 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на закупівлю рекордерів Zoom F2-BT».

Усі запитання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи: інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 7 лютого 2023 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:

1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку;
4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків, відповідно до законодавства України;
5. Вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Тендер на оренду конференцзалів та харчування учасників заходів під час проведення 19-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 03 квітня 2022 року
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на оренду конференцзалів та харчування учасників заходів під час проведення 19-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 03 квітня 2022 року

Пропозиції слід подати до 18:00 7 березня 2022 року на електроні адреси [email protected] та [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення проживанням гостей».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електроні адреси [email protected] та [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 12 березня 2022 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.
Контакт для довідок:

Громадська організація «Докудейз»,
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]

Продакшн менеджерка Ольга Тугарінова
+38 067 404 43 88
[email protected]
Повторний тендер на субтитрування фільмів для 19-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 03 квітня 2022 року. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на субтитрування фільмів для 19-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 03 квітня 2022 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 16 лютого 2022 року на електронні адреси [email protected] та [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на субтитрування фільмів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електроні адреси [email protected] та [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до кінця робочого дня 17 лютого 2022 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:

Громадська організація «Докудейз»,
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]

Продакшн менеджерка Ольга Тугарінова
+38 067 404 43 88
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
Громадська організація «Докудейз» (далі – «Організація») оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит).

Аудит проводиться за період з 01/01/2021 по 31/12/2021.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше «21» лютого 2022 року.

Аудиторський звіт повинен бути наданий не пізніше 31 березня 2022 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 14 лютого 2022 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути обрахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 16 лютого 2022 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контактна інформація:

Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі за електронною адресою: [email protected] на ім'я Дениса Костюніна, Фінансового директора Організації.
Тендер на субтитрування фільмів для 19 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 03 квітня 2022 року
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на субтитрування фільмів для 19 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 3 квітня 2022 року. Пропозиції слід подати до 18:00 8 лютого 2022 року на електроні адреси [email protected] та [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на зсубтитрування фільмів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електроні адреси [email protected] та [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до кінця робочого дня 9 лютого 2022 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95[email protected]

Продакшн менеджерка Ольга Тугарінова
+38 067 404 43 88
[email protected]
Тендер серед готелів міста Києва на забезпечення проживанням гостей 19 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 3 квітня 2022 року
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер серед готелів міста Києва на забезпечення проживанням гостей 19-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 25 березня по 3 квітня 2022 року. Пропозиції слід подати до 18:00 7 лютого 2022 року на електроні адреси [email protected] та [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення проживанням гостей».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електроні адреси [email protected] та [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 9 лютого 2022 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95[email protected]

Продакшн менеджерка Ольга Тугарінова
+38 067 404 43 88
[email protected]
Повторний тендер на придбання конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк банерів. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок
ГО «Докудейз» оголошує повторний тендер на придбання 150 конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк 450 банерів для них на основі макетів замовника.

Пропозиції слід подати до 18:00 10 листопада 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на придбання конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк банерів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 11 листопада 2021 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:

(1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
(2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
(3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
(4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків, відповідно до законодавства України;
(5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на придбання конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк банерів
ГО «Докудейз» оголошує тендер на придбання 150 конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк 450 банерів для них на основі макетів замовника.

Пропозиції слід подати до 18:00 28 жовтня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на придбання конструкцій Х-банерів (стендів «павук») та друк банерів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все включено». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 02 листопада 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавстсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на забезпечення проведення стратегічного планування ГО «Докудейз» з 31 жовтня до 8 листопада 2021 року
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на забезпечення проведення стратегічного планування ГО «Докудейз» з 31 жовтня по 8 листопада 2021 року. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок.

Пропозиції слід подати до 18:00 7 жовтня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення стратегічного планування».

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 1 жовтня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення стратегічного планування ГО «Докудейз» з 31 жовтня до 08 листопада 2021 року
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення стратегічного планування ГО «Докудейз» з 31 жовтня до 08 листопада 2021 року. Пропозиції слід подати до 18:00 30 вересня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення стратегічного планування».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 01 жовтня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Тендер на організацію та забезпечення логістики під час проведення «Осінньої школи 2021» для модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA
ГО Докудейз оголошує тендер на організацію та забезпечення логістики під час проведення «Осінньої школи для модераторів Мережі DOCU/Клуб» з 22 до 29 вересня 2021 р. на 200 осіб на базі відпочинку «Лотос» в с. Коблево з 22 до 29 вересня 2021 року відповідно проєкту «Docu/Clubs network for reforms» («Мережа DOCU/Clubs - за реформи»).

Основним завданням є організація та забезпечення перевезення 200 учасників «Осінньої школи» та мультимедійного обладнання з різних регіонів України на базу відпочинку «Лотос» в с. Коблево, Миколаївської області та назад у місце відправлення.

Пропозиції слід подати до 20:00 16 вересня 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обов'язково вказати «організацію та забезпечення логістики під час проведення Осінньої школи модераторів кіноклубів».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 17 вересня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]

Повторний тендер на забезпечення проведення «Осінньої школи для модераторів Мережі DOCU/Клуб». Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок
ГО «Докудейз» оголошує повторний тендер на забезпечення проведення осіннього тренінгового табору з 22 по 29 вересня 2021 р. на 200 осіб з проживанням, харчуванням та приміщеннями для проведення навчання по проекту «Docu/Clubs network for reforms» («Мережа DOCU/Clubs - за реформи»).

Пропозиції слід подати до 18:00 9 вересня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення проведення осіннього тренінгового табору Мережі DOCU/Клуб».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 03 вересня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, зв'язків зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз", Фінансовий менеджер Павло Шелухін (+38 050 830 60 54, [email protected])

Громадська організація «Докудейз»
оголошує тендер на забезпечення проведення «Осінньої школи для модераторів Мережі DOCU/КЛУБ»
ГО «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення осіннього тренінгового табору з 22 по 29 вересня 2021 р. на 200 осіб з проживанням, харчуванням та приміщеннями для проведення навчання по проєкту «DOCU/Clubs network for reforms» («Мережа DOCU/Clubs - за реформи»).

Пропозиції слід подати до 18:00 1 вересня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення проведення осіннього тренінгового табору Мережі DOCU/Клуб».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
• тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 03 вересня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, зв'язків зі злочинними організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз", Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
Громадська організація «Докудейз» (далі – «Організація») оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (надалі аудит).

Аудит проводиться за період з 01.01.2020 до 31.12.2020.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше «06» вересня 2021 року.

Пропозиції слід подати до 18:00 13 серпня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути обрахована у гривні.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 16 серпня 2021 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контактна інформація:
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі за електронною адресою: [email protected] на ім'я Дениса Костюніна, Фінансового директора Організації.
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення семінару для регіональних партнерів ГО «Докудейз» з 9 до 14 серпня 2021 року
Пропозиції слід подати до 18:00 19 липня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «Тендер на забезпечення проведення семінару».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 23 липня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
 1. Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 2. Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 3. Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 4. Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
 5. Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95 [email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення семінарів для модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA
Захід: семінари ГО «Докудейз» «Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA як інструмент розвитку громади» з 19 до 29 липня 2021 року.

Місце проведення: Карпатський гірськолижний курорт з розвинутої логістикою (залізничне, автобусне сполучення); Готель від 3* розташований у межах пішої доступності від вокзалів 1-2 км.

Пропозиції слід подати до 18:00 30 червня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «тендер на забезпечення проведення семінару».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 5 липня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

 • Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 • Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 • Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 • Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 • Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз", Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення семінарів для модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA
ГО «Докудейз» оголошує тендер на забезпечення проведення семінарів для модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA з 1 по 8 червня 2021 р. для двох груп по 30 осіб та команди (12 осіб) з проживанням, харчуванням та приміщеннями для проведення навчання попроекту DOCU/CLUBs network for reforms («Мережа DOCU/КЛУБів за реформи»).

Пропозиції слід подати до 18:00 18 травня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати «Тендер на забезпечення проведення тренінгового табору».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до 20 травня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості та якості послуг.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
 • Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
 • Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
 • Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
 • Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
 • Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, зв'язків зі злочинним організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають підтвердити, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз», фінансовий менеджер Павло Шелухін (+38 050 830 60 54, [email protected])

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на послуги дубляжу фільмів в 2021 році
ГО «Докудейз» оголошує тендер на послуги дубляжу фільмів кіноклубних колекції мережі Docu/Clubs; 18 Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA, 18 Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA в 2021 році.

Основним завданням є забезпечення повного циклу дубляжу наданих замовником фільмів.

Пропозиції слід подати до 20:00 04 березня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати «Тендер на послуги дубляжу фільмів в 2021 році».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до специфікацій;
· інформація про учасника/-цю тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі «все враховано». Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник/-ця залишає за собою право провести переговори чи попросити надати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 5 березня 2021 року.

Переможцем або переможницею стане претендент/-ка, пропозиція якого/якої відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидат(к)и чи учасники/-ці тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо:
(1) вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками чи учасницями судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають в аналогічній ситуації, що виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством;
(2) їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності, і цей вирок є остаточним і не підлягає перегляду;
(3) вони демонструють недостойну професійну поведінку;
(4) вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків, відповідно до законодавства України;
(5) вони чи особи, які їх представляють, контролюють або приймають за них рішення, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах, пов'язаних з махінаціями, корупцією, злочинними організаціями, відмиванням грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:
Громадська організація «Докудейз»,
Фінансовий менеджер Павло Шелухін
+38 050 830 60 54
[email protected]
Громадська організація «Докудейз»оголошує тендер на виготовлення арт-об'єктів, підготовка виставок та монтаж робіт в галереях для програми DOCU/CИНТЕЗ
Пропозиції слід подати до 18:00 23 березня 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обов"язково вказати тендер_виставка. Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій.
· інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 23 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер декорування локацій 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 19 березня 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обовязково вказати тендер_декорування. Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій.
· інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 22 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на технічну підтримку (оренду обладнання) для проведення 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 23 березня 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обов"язково вказати тендер_технічна_підтримка. Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій.
· інформація про учасника тендеру
Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 24 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95;
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 11 березня 2021 року на електрону адресу [email protected]. У темі листа обов'язково вказати тендер_виготовлення роликів. Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій.
· інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 11 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.
Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на оренду конференцзалів та харчування учасників заходів
під час проведення 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 26 березня по 04 квітня 2021 року
Пропозиції слід подати до 18:00 10 березня 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обов'язково вказати тендер_заходи.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:·
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
- інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця.

Переможця тендеру буде визначено до 11 березня 2021 року.Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1)Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2)Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3)Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4)Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5)Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудйз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий-менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13
+38 068 154 00 95
[email protected]

Громадська організація
«Докудейз»
оголошує тендер на забезпечення проїзду учасників 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати українською мовою до 18:00 10 березня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов"язково вказати тендер_проїзд учасників.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 11 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13
+38 068 154 00 95
[email protected]

Громадська організація
«Докудейз»
оголошує тендер серед готелей міста Києва на забезпечення проживанням гостей 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з 26 березня по 04 квітня 2021 року
Пропозиції слід подати до 18:00 10 березня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов"язково вказати тендер_готель.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 11 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток

+38 095 020 28 13
+38 068 154 00 95
[email protected]

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на виготовлення сувенірної продукції 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 5 березня 2021 року на електронну адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати тендер_сувенірна продукція.
Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.
Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 9 березня 2021 року.
Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13
+38 068 154 00 95
[email protected].
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на субтитрування фільмів для проведення 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати українською мовою до 18:00 12 березня 2021 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати "тендер_субтитрування".

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до кінця робочого дня 11 березня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток

+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на організацію PR кампанії 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати українською мовою до 18:00 25 лютого 2021 року на електрону адресу [email protected] . В темі листа обов'язково вказати тендер_ PR кампанія.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected] .

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
- тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
- інформація про учасника тендеру.

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено до кінця робочого дня 26 лютого 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.

(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.

(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.

(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.

(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Фінансовий менеджер Едуард Момоток

+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected]
Тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки
Тендерне оголошення на пошук аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки для надання звіту незалежного аудитора з надання впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної звітності про реалізацію проєкту вимогам Українського культурного фонду відповідно до Договору про надання гранту № 3PLUS1-05804 від 30 листопада 2020 року, підписаного між ГО «Докудейз» та Українським культурним фондом.

1. Цілі та технічне завдання для аудиту. Бюджет гранту та термін дії проєкту.

1.1. Цілі та технічне завдання для аудиту, що затверджені Українським культурним фондом, за посиланням.
1.2. Бюджет проєкту – 3 860 815,00 грн.
1.3. Бюджет гранту – 1 912 315,00 грн.
1.4. Термін дії проєкту – 7 місяців (1 листопада 2020 року – 31 травня 2021 року).

2. Строки надання та розгляду комерційної пропозиції

2.1. Комерційні пропозиції з цього технічного завдання повинні бути надані до «22» лютого 2021 року на електронну адресу [email protected].
2.2. Рішення Тендерного комітету буде прийнято до «25» лютого 2021 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені всі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.
2.3. Проведення аудиторської перевірки має розпочатися орієнтовно «17» травня 2021 року.
Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше «30» травня 2021 року, та Грантодавцю (УКФ) не пізніше «31» травня 2021 року.

3. Контактна інформація
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, надсилайте в письмовій формі на електронну адресу: [email protected] (на ім'я Дениса Костюніна, Фінансового директора ГО «Докудейз»).
Тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки
Тендерне оголошення на пошук аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки для надання звіту незалежного аудитора з надання впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної звітності про реалізацію проекту вимогам Українського культурного фонду відповідно до Договору № 3INST81-05804 від 27 жовтня 2020 року (проєкт інституційної підтримки), підписаною між ГО «Докудейз» та Українським культурним фондом.


1. Цілі та технічне завдання для аудиту. Бюджет гранту та термін дії проєкту.
1.1. Цілі та технічне завдення для аудиту, що затверджені Українським культурним фондом, за посиланням.
1.2. Бюджет гранту інституційної підтримки – 999 879,72 грн.
1.3. Термін дії проєкту – 5 місяців.

2. Терміни
2.1. Комерційні пропозиції з цього технічного завдання повинні бути надані до 18:00 23 грудня 2020 року на електрону адресу [email protected].
2.2. Рішення Тендерного комітету буде прийнято до 25 грудня 2020 року. Про Рішення Тендерного комітету будуть повідомлені усі учасники, які своєчасно надіслали комерційні пропозиції.
2.3. Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 7 січня 2021 року.
Аудиторській звіт повинен бути наданий не пізніше 14 січня 2020 року, та Грантодавцю (УКФ) не пізніше 15 січня 2021 року.

3. Контактна інформація
Будь-які питання, пов'язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі за електронною адресою: [email protected] на ім'я Дениса Костюніна, Фінансового директора Організації.
Тендер на проведення попереднього відбору фільмів поданих на участь для 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Пропозиції слід подати до 18:00 24 грудня 2020 року на електрону адресу [email protected]. В темі листа обов'язково вказати тендер_преселекція. Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 25 грудня 2021 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися до процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.

(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.

(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.

(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.

(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок: Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, фінансовий менеджер Едуард Момоток (+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95, [email protected]).
Тендер на субтитрування фільмів
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на субтитрування фільмів.

Пропозиції слід подати до 18:00 30 листопада 2020 року на електрону адресу [email protected] /[email protected]. В темі листа обов"язково вказати тендер_обладнання підтримка

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected] / [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
· інформація про учасника тендеру

Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях. Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 01 грудня 2020 року. Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:


(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected] / [email protected].

Тендер на придбання фотоапарату Sony Alpha a7S III

Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на придбання фотоапарату Sony Alpha a7S III.

Пропозиції слід подати до 18:00 09 грудня 2020 року на електрону адресу [email protected] /[email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер_обладнання».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected] / [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій
· інформація про учасника тендеру
Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 10 грудня 2020 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.

(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.

(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.

(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавства України.

(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних вище ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected] / [email protected].
Повторний тендер на надання консультаційних послуг з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організаціı̈
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на надання консультаційних послуг з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організації. Попередній тендер не відбувся через недостатню кількість заявок.

Технічне завдання / Перелік та Вид робіт

 • Аналіз діючої системи бюджетування для надання рекомендацій щодо покращення, в тому числі в розрізі організаційної структури Організації.
 • Перегляд та, за необхідності, оновлення кодування бюджету, включаючи розробку методології таким чином, щоб кожна стаття бюджету відповідала вимогам до грантів та відповідно до плану рахунків, а також процедур змін бюджету та проектних заходів.
 • Перегляд та/або оновлення положення щодо ідентифікації та контролю допустимих /неприпустимих витрат для кожного напрямку діяльності.
 • Перегляд та/або оновлення положеннь щодо ідентифікації та контролю прямих проектних, прямих розподілених та адміністративних витрат для кожного напрямку діяльності.
 • Розробка та узгодження впровадження на базі програмного забезпечення, враховуючи правила ведення бухгалтерського обліку. Рекомендація щодо вибору програмного забезпечення для даних потреб.
 • Перегляд внутрішньої методології аналізу витрат, щоб визначити найбільш ефективний метод непрямого розподілу витрат відповідно до вимог донорів та економічного обґрунтування в організації.
 • Формування посібника по системам бюджетування та вдосконалення існуючої політики з фінансового менеджменту.
 • Розробка технічного завдання для програмістів та його узгодження.
 • Консультаційна підтримка при впровадженні нової системи управлінського обліку.
Пропозиції слід подати до 18:00 01 грудня 2020 року на електрону адресу [email protected] /[email protected]. В темі листа обов'язково вказати тендер_ послуги з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організації.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected] / [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:

- тендерна пропозиція відповідно до Технічного завдання;

- інформації про учасника тендеру;

- підтвердження досвіду учасника в даній темі.

Комерційна пропозиція має містити:

- складена у форматі "все включено" відповідно до етапів робіт/ послуг.

- інформацію про орієнтовний термін виконання робіт за кожним з зазначених етапів;

- загальну суму комерційної пропозиції (за можливості);

- пропозиція має бути у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 2 грудня 2020 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду якості (наявного досвіду у учасника тендеру) та вартості.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.

(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.

(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.

(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.

(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий директорДенис Костюнін
+38 06755168 28
[email protected] / [email protected].


Тендер на надання консультаційних послуг з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організаціı̈
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на надання консультаційних послуг з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організаціı̈.

Технічне завдання / Перелік та вид робіт

 • Аналіз діючої системи бюджетування для надання рекомендацій щодо покращення, в тому числі в розрізі організаційної структури Організації.
 • Перегляд та, за необхідності, оновлення кодування бюджету, включаючи розробку методології таким чином, щоб кожна стаття бюджету відповідала вимогам до грантів та відповідно до плану рахунків, а також процедур змін бюджету та проектних заходів.
 • Перегляд та/або оновлення положення щодо ідентифікації та контролю допустимих /неприпустимих витрат для кожного напрямку діяльності.
 • Перегляд та/або оновлення положеннь щодо ідентифікації та контролю прямих проектних, прямих розподілених та адміністративних витрат для кожного напрямку діяльності.
 • Розробка та узгодження впровадження на базі програмного забезпечення, враховуючи правила ведення бухгалтерського обліку. Рекомендація щодо вибору програмного забезпечення для даних потреб.
 • Перегляд внутрішньої методології аналізу витрат, щоб визначити найбільш ефективний метод непрямого розподілу витрат відповідно до вимог донорів та економічного обґрунтування в організації.
 • Формування посібника по системам бюджетування та вдосконалення існуючої політики з фінансового менеджменту.
 • Розробка технічного завдання для програмістів та його узгодження.
 • Консультаційна підтримка при впровадженні нової системи управлінського обліку.
Пропозиції слід подати до 18:00 24 листопада 2020 року на електрону адресу [email protected] /[email protected]. В темі листа обов"язково вказати тендер_ послуги з розробки систем бюджетування та управлінського обліку в Організаціı̈.

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на електронну адресу [email protected] / [email protected].

Для подання пропозиції потрібні такі документи:


Комерційна пропозиція має містити:

складена у форматі "все включено" відповідно до етапів робіт/ послуг.

інформацію про орієнтовний термін виконання робіт за кожним з зазначених етапів;

загальну суму комерційної пропозиції (за можливості);

пропозиція має бути у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено не 26 листопада 2020 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду якості (наявного досвіду у учасника тендеру) та вартості.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:

(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:

Громадська організація "Докудейз",
Фінансовий директор Денис Костюнін
+38 067 551 68 28
[email protected] / [email protected].

Тендер на «Консультаційні послуги з питань відповідності сайту принципам веб-доступності сайту docuspace.org»
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на «Консультаційні послуги з питань відповідності сайту принципам веб-доступності сайту docuspace.org».

Пропозиції слід подати до 18:00 23 листопада 2020 року на електрону адресу [email protected] /[email protected]. В темі листа обов'язково вказати «тендер_обладнання підтримка».

Усі питання та/або роз'яснення щодо подання пропозиції на тендер слід надсилати в письмовій формі на на електронну адресу [email protected] / [email protected]

Для подання пропозиції потрібні такі документи:
· тендерна пропозиція відповідно до технічних специфікацій;
· інформація про учасника тендеру
Ціни слід зазначати у форматі "все включено". Цінова пропозиція має бути фіксованою ціною у гривнях.

Замовник залишає за собою право провести переговори чи попросити дати роз'яснення перед визначенням переможця. Переможця тендеру буде визначено 20 листопада 2020 року.

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає інструкціям у тендерному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для покупця з погляду вартості, гарантії та доставки.

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допускатися процедури закупівлі, якщо:
(1) Вони є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.
(2) Їх засудили за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності й вирок остаточний і не підлягає перегляду.
(3) Вони демонструють недостойну професійну поведінку.
(4) Вони не виконали зобов'язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.
(5) Вони чи особи, які їх представляють, приймають рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, пов'язаності зі злочинним організаціями, відмивання грошей чи іншою незаконною діяльністю.

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

Контакт для довідок:
Громадська організація "Докудейз"/Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Фінансовий менеджер Едуард Момоток
+38 095 020 28 13; +38 068 154 00 95
[email protected] / [email protected].
Контакти
Адреса для листування:
01001, Київ, Україна
вул. Мала Житомирська, 11, кв. 10

Виконавча директорка Світлана Смаль
+380 50 396 6179, [email protected]

Фінансовий директор Едуард Момоток
+380 95 0202 813, [email protected]